Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Eğirdir Belediyesi Haberler

Eğirdir Belediyesine ait haber ve duyurular

Anasayfaya Dön

İLAN EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Haber Yayın Tarihi :

 

İLAN

EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

               Mülkiyeti Belediyemize ait 1 (Bir) adet taşınmazın satışına ilişkin ihale; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Artırma Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte Eğirdir Belediye Başkanlık Makamında, Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır.

1-       Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartname mesai saatleri içerisinde Eğirdir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

2-       Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.

3-       İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;

a)        Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,

b)       Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,

c)        Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi,

d)       Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2021 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

e)        Teminat mektupları dışındaki teminatların VAKIFBANK EĞİRDİR ŞUBESİ TR 7700015 00158 0072 8652 3708 Eğirdir Belediye Başkanlığı hesabına yatırılması ve dekontunu ibraz etmesi gerekmektedir

f)        Belediye Gelir Servisinden borcu yoktur yazısını ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

4-       Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5-       İhale üzerinde kalan müşteri, İhalede oluşacak satış bedelini dörtte biri peşin kalan miktar Mayıs ayından başlamak üzere 8 eşit taksitte her ayın sonunda  ödeyecektir. İhalede oluşacak bedelin dörtte biri ve ihale ile ilgili şartnamede belirtilen diğer giderler (Vergi harç vb ödenmesi gerekenler.)en geç  30/04/2021 tarihine kadar peşin ödenecektir.

6-       Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN:

 

 

İlçesi

 

Mahalle

 

Niteliği

 

Durumu

 

Ada

 

Parsel

 

Yüzölçümü  (m²)

 

Muhammen Bedel

(Tl)

 

Geçici Teminatı (Tl):

 

İhale Tarihi:

 

İhale Saati:

 

EĞİRDİR

 

YEŞİLADA

 

TAŞINMAZ              (OTEL BİNASI)

 

 

BOŞ HALDE

 

101

 

8

 

611 m²

 

 

20.500.000,00

 

615.000,00

 

19.04.2021

 

14.00

 


Asset 2